15 Июнь 2017 16:00 : Презентация книги почетного профессора ИжГТУ А.В. Ходыкина Кафедра здоровья и спорта

 Презентация книги почетного профессора ИжГТУ А.В. Ходыкина  "Кафедра здоровья и спорта".

Подробнее

Читать полностью: http://istu.ru/smi/kalendar/icalrepeat.detail/2017/06/15/822/120%7C208%7C209/prezentatsiya-knigi-pochetnogo-professora-izhgtu-a-v-khodykina-kafedra-zdorovya-i-sporta