Диссертация на соискание ученой степени к.т.н. Назмутдиновой А.И.

Материалы к защите Назмутдиновой Айгуль Илсуровны

Читать полностью: http://umad.istu.ru/zashchity-dissertatsij/146-dissertatsiya-na-soiskanie-uchenoj-stepeni-k-t-n-nazmutdinovoj-a-i