Победа в конкурсе «Здоровая нация - будущее России»

IMG_5157

Подведены итоги вузовского конкурса «Здоровая нация – будущее России».

Читать полностью: http://inpo.istu.ru/novosti-i-ob-yavleniya/29-pobeda-v-konkurse-zdorovaya-natsiya-budushchee-rossii