Фестиваль первокурсников

festival 1.09 – 15.09 – фестиваль первокурсников.

Читать полностью: http://inpo.istu.ru/novosti-i-ob-yavleniya/264-festival-pervokursnikov